Odluke općinskog vijeća

Na temelju Članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije „  broj 5/13, 4/18 i 15/18 ) Općinsko vijeće  je na 19. sjednici održanoj dana, 23. 12. 2019. godine donijelo 

 

ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

 

 

 

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 31. Statuta Općine Podturen (Sl. gl. Međimurske županije 5/13, 4/18 I 15/18), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (NN RH 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – u nastavku: Zakon (NN RH 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – u nastavku: Uredba (NN RH 26/15), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 19. sjednici održanoj dana 23.12. 2019. godine donosi:

 

PRAVILNIK O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE PODTUREN

 

 

Temeljem članka 30. stavaka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013, 73/2017, 14/2019, 98/2019) i članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017, 84/2019)  i članku 31. Statuta općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13,4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen dana, 23.12.2019.god. donosi:

 

ODLUKU O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I  BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN

 

 

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.) i članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 18 .sjednici održanoj,12.12 2019.  godine, donosi 

PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2020. GODINU

 

Na temelju članka, 31 Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 15/18) i članka 10.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Podturen na 18.  sjednici održanoj dana, 12.12.2019.god. donijelo je

ODLUKU o razrješenju  potpredsjednika Općinskog vijeća

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13; 4/15 i 15/18 ), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 18. sjednici održanoj                        

12.12. 2019.godine, donijelo je

 ODLUKU o isplati božićnice umirovljenicima koji primaju mirovinu u iznosu do 2.000,00 kn

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com