Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06 i 150/08 – Uredba, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13 ), Općinsko vijeće Općine Podturen na 15. sjednici održanoj dana,9.12.2015. godine, donijelo je      

Program javnih potreba u sportu Općine Podturen za 2016. godinu   

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Zakona o športu («Narodne novine» br. 111/97.) i članka 31.Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 16 .sjednici održanoj, 21.12.2015. godine donosi


IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU I UDRUGAMA ZA 2015. GODINU

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11 i 61/11) i članka 31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 5/13.), Općinsko vijeće Podturen na 15. sjednici održanoj, 9.12. 2015. godine, donijelo jeOdluku o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podturen za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2016.god.

 

VIŠE

 

 

 

Temeljem    Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  (“Narodne  novine”,   broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  150/11,  144/12  i  19/13)  te  čl.  31  Statuta   Općine  Podturen    (Službeni  glasnik  Međimurske  županije  5/13),  a  sukladno  odredbama  Zakona   o  udrugama  (“Narodne  novine”,  broj  74/14),  Zakona  o  financijskom  poslovanju  i  računovodstvu   neprofitnih  organizacija  –  nastavno  Zakon  (“Narodne  novine”  broj  121/14),  Uredbe  o  kriterijima,   mjerilima  i  postupcima  financiranja  i  ugovaranja  programa  i  projekata  od  interesa  za  opće  dobro   koje  provode  udruge  –  nastavno:  Uredba  (“Narodne  novine”  broj  26/15)  Općinsko  vijeće  Općine   Podturen  na  15.  sjednici  održanoj  dana  9.12.2015.god.  donosi        

PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU UDRUGA GRAĐANA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN    

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 31.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 13. sjednici održanoj dana, 14.07. 2015. god. donijelo jeSuglasnost na prijedlog Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa u svrhu korištenja reciklažnog dvorišta u Murskom Središću

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Zakona o športu («Narodne novine» br. 111/97.) i članka 31.Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na .sjednici održanoj, 4.12.2014. godine donosi


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU I UDRUGAMA ZA 2015. GODINU

 

VIŠE

 

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com