Print

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11. i 64/15.), članaka  41. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 8/21), članka 3.,7. i 16. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br.19/18.) i Odluke o izmjeni i dopuni odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br.19/18.)  Odluke o  raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnoga prostora  (Klasa: 372-03/22-01/08, URBROJ: 2109/13-02-22-01 od 28.09. 2022. ), načelnik Općine Podturen objavljuje

JAVNI NATJEČAJ  za davanje u zakup poslovnog prostora 

 

ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA

ODLUKA O ODABIRU NAPOVOLJNIJIH PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA