Print

Na temelju članka 5.,6. i 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti,  izborne promidžbe  i referenduma (NN br. 29/19 i 98/19) i članka  31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 5/13.4/18 i 15/18), Općinsko vijeće  Općine Podturen na 18. sjednici održanoj,12.12.2019. godine, donijelo je

ODLUKU  o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podturen za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2020.god.