Print

Na temelju članka 10. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije “ br. 8/15), Općinski načelnik Općine Podturen donosi:

Odluku o raspisivanju  JAVNOG POZIVA za sufinanciranje javnih potreba  u kulturi, sportu i udrugama

Prilozi:

JAVNI POZIV za sufinanciranje javnih potreba  u kulturi, sportu i udrugama

Obrazac A

Obrazac B

Obrazac C

Obrazac D

Obrazac 

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima ud ruga koji su od interesa za Općinu Podturen u 2019. godini