Print

PRIJEDLOZI MJEŠTANA U KREIRANJU PRORAČUNA ZA 2022

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA: PRORAČUN OPĆINE PODTUREN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023 . I 2024. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2022. GOD. S PROJEKCIJAMA ZA 2023. i 2024. GOD.

VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRORAČUN OPĆINE PODTUREN ZA 2022. GODINU

PRORAČUN OPĆINE PODTUREN ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. i 2024. GODINU

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2022. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2022.GOD.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2022. GODINU

Obrasci financijskih izvještaja 01.01. - 30.06.2022.

Referentna stranica - potpisano

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 01.01. - 30.06.2022.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podturen do 30.06.2022. 

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA  do 30.06.2022.