Print

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.120/16) i  članka 44. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik Općine Podturen  dana, 6. 09. 2022.god. donosi 

 

III. IZMJENA PLANA NABAVE OPĆINE PODTUREN ZA  2022.GODINU